Regulamin

Regulamin określa zasady świadczenia usług informacyjnych oraz gwarancyjnych i pogwarancyjnych za pośrednictwem strony internetowej pod domeną: www.mikroinwertery.com. Jest to dokument wymagany w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
Administratorem witryny jest:

SMARTX Sp. z o.o.
Adres: ul. Falista 2, 41-906 Bytom

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000679187
Spółka jest płatnikiem VAT i ma nadany numer: NIP: PL6263025957
Numer rachunku bankowego do płatności IBAN: PL 14 1050 1230 1000 0090 8052 6503
Przy płatnościach z zagranicy: SWIFT / BIC: INGBPLPW

DEFINICJE

Regulamin – to niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

Konto – podstrona witryny mikroinwertery.com, w ramach której po zalogowaniu Partner Handlowy ma możliwość m.in. zarządzać danymi, uzyskiwać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać: stanem złożonych przez niego Zamówień, historią zakupów.

Produkt – towar znajdujący się w katalogu będący przedmiotem sprzedaży.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Partnerem Handlowym / Przedsiębiorcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Zamówienie – oświadczenie woli Partnera, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu dostępnego w witrynie mikroinwertery.com, określające rodzaj i liczbę Produktów.

Usługodawca – SMARTX Sp. z o.o., ul. Falista 2, 41-906 Bytom, NIP 6263025957.

>strong>Użytkownik / Partner Handlowy – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej.

Zapotrzebowanie – oświadczenie woli Partnera Handlowego, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu dostępnego w witrynie mikroinwertery.com, określenie ilościowe wybranych przez Użytkownika produktów.

Zamówienie – w pełni opłacone Zapotrzebowanie na podstawie wystawionej Faktury Proforma.

Rejestracja – podanie za pomocą formularza rejestracyjnego niezbędnych danych do kontaktu i realizacji złożonego Zamówienia.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa zasady składania Zapotrzebowań przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. Witryna mikroinwertery.com wraz ze sklepem jest prowadzona przez Usługodawcę i udostępniana nieodpłatnie Partnerom Handlowym.
 3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie.
 4. Usługodawca oferuje swoje Produkty tylko i i wyłącznie przedsiębiorcom, w rozumieniu ar. 431 Kodeksu cywilnego względnie innym podmiotom, z wyłączeniem Konsumentów, posiadającym pełną zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych.
 5. Wszelkie treści a w szczególności prawa autorskie, nazwy, symbole, znaki towarowe, zdjęcia itp. podlegają ochronie prawnej przysługującej zarówno SMARTX Sp. z o.o. jak i producentom towarów, a udostępnione w serwisie www.mikroinwertery.com należą do SMARTX Sp. z o.o. lub do danych producentów, dystrybutorów, importerów z którymi SMARTX Sp. z o.o. ma podpisane umowy współpracy lub posiada stosowne oświadczenia woli o współpracy handlowej lub nawiązał z producentem, dystrybutorem lub importerem stosunki handlowe w zakresie kupna-sprzedaży danych produktów.
 6. Użytkownik nie może rozpowszechniać elementów Platformy oraz materiałów zamieszczonych na Platformie, do których nie ma praw, bez pozyskania zezwolenia Usługodawcy lub osób upoważnionych. Użytkownicy nie są uprawnieni do utrwalania i powielania Platformy na jakichkolwiek nośnikach.
 7. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY ORAZ SKLEPU MIKROINWERTERY.COM

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie przy poszanowaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Partnera formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Partner Handlowy, żeby móc korzystać ze sklepu w witrynie mikroinwertery.com musi dokonać rejestracji w Formularzu rejestracyjnym, w którym powinien podać prawdziwe dane na potrzeby ewentualnego zamówienia.
 4. Każda rejestracja nowego użytkownika wymaga zatwierdzenia jego konta przez administratora platformy, a użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta po aktywowaniu go przez administratora
 5. Usługodawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne i nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia wynikające ze złej jakości urządzeń elektronicznych używanych przez Partnera Handlowego lub z warunków technicznych leżących po stronie dostawców Internetu lub zakłóceń technicznych ani za żadne zdarzenia wynikające z przyczyn od Usługodawcy niezależnych.
 6. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach witryny mikroinwertery.com.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z witryny mikroinwertery.com przez Partnera Handlowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
 8. SMARTX Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania Partnerowi możliwości korzystania z usług witryny mikroinwertery.com w przypadku:
  1. Naruszania przez Partnera Handlowego postanowień niniejszego regulaminu lub dokonywania czynności prawnych sprzecznych z prawem powszechnie obowiązującym.
  2. Podania przez Partnera Handlowego danych nieprawdziwych lub wprowadzenie w błąd lub naruszenie prawa osób trzecich.
  3. Naruszenia zasad współżycia społecznego.
  4. Partner handlowy, którego prawo do korzystania z usług witryny mikroinwertery.com zostało zablokowane nie może powtórnie zawrzeć z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 9. W przypadku pozbawienia możliwości korzystania z witryny mikroinwertery.com Partner ma prawo uzyskać dane o dotychczasowej historii zamówień w formie plików PDF.

INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Na platformie umieszczono opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny oferowanych produktów.
 2. Cena podstawowa Produktu na stronach sklepu mikroinwertery.com jest wyrażona w EUR. Podczas składania zamówienia jego wartość przeliczana jest na walutę PLN wg aktualnego kursu NBP. Partner Handlowy ma możliwość dokonania wpłaty zarówno w walucie EUR, jak i PLN.
 3. Cena Produktu widoczna na stronie platformy jest ceną netto, do której zostanie doliczony właściwy podatek od towarów i usług. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia zgodnie z wybraną opcją transportu.
 4. Partner ma możliwość przełączania cen produktów z PLN na EUR i na odwrót, jednakże w koszyku ceny zostaną automatycznie przeliczone na PLN zgodnie z bieżącym kursem.
 5. Informacja o cenie przekazana za pomocą witryny mikroinwertery.com nie stanowi zawarcia umowy kupna- sprzedaży, a ma charakter wiążący dopiero od momentu otrzymania wiadomości email z informacją potwierdzającą zapotrzebowanie wraz z fakturą proforma.
 6. Produkty dostępne na Platformie mikroinwertery.com są nowe i są produktami pełnowartościowymi.
 7. Produkty posiadają gwarancję producenta. Usługodawca informuje, że w przypadku produktów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Warunki gwarancyjne wszelkich produktów zamieszczone są na stronie www.mikroinwertery.com

ZAPOTRZEBOWANIA I ZAMÓWIENIA

 1. Platforma mikroinwertery.com dostępna jest 24 godziny na dobę. W przypadku prac serwisowych i braku dostępności platformy, Usługodawca powiadomi o tym stosownym komunikatem na stronie witryny.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez witrynę mikroinwertery.com należy dokonać wyboru Towaru dostępnego w ofercie i złożyć zapotrzebowanie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, i wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do realizacji zapotrzebowania i wystawienia poprawnej faktury proformy, a ostatecznie faktury VAT.
 3. Po złożeniu zapotrzebowania Użytkownik w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych otrzyma wiadomość email potwierdzającą złożone zapotrzebowanie wraz z fakturą proforma podającą koszty towarów wskazanych w zapotrzebowaniu wraz z kosztami dostawy oraz informacje potrzebne do wykonania przelewu bankowego. Jeżeli koszty dostawy wraz z ubezpieczeniem nie zostaną wyszczególnione na fakturze proforma, to zostaną one doliczone do Faktury VAT wystawianej w momencie nadania zamówienia.
 4. Zgodnie z z treścią art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, należy zastosować obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP). Dokumenty sprzedażowe do zapotrzebowań spełniających te wymagania, będą posiadały informację o Mechanizmie Podzielonej Płatności, a wymagane produkty będą stosownie oznaczone.
  Dokumenty sprzedażowe do zapotrzebowań na kwotę wyższą niż 15 000 zł brutto, które nie podlegają obowiązkowemu MPP, również będą posiadały informację o MPP (tzw. Dobrowolny mechanizm podzielonej płatności). Składając zapotrzebowanie Partner handlowy wyraża zgodę na zastosowanie dobrowolnego MPP.
 5. Otrzymanie wiadomości email z fakturą proforma oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 6. W przypadku anulowania Zapotrzebowania przez Partnera Handlowego przed jego opłaceniem i/lub wysyłką, Usługodawca zastrzega sobie możliwość obciążenia go opłatą administracyjną w wysokości 23% wartości zapotrzebowania.
 7. Za zamówienie zaakceptowane uznaje się zamówienie z w pełni opłaconą proformą.
 8. Za datę akceptacji złożonego zamówienia uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Smartx Sp. z o.o.
 9. Czas realizacji zamówienia jest zależny od aktualnej dostępności produktów w magazynach w Polsce i w centralnych magazynach producentów oraz aktualnej listy zamówień w realizacji. Standardowy czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranego produktu i jego dostępności na magazynie lokalnym. W przypadku dostępności towaru, zamówienie jest realizowane w terminie 2-28 dni. W przypadku, gdy wybrany produkt nie jest dostępny, przybliżony czas realizacji zapotrzebowania zostanie podany na fakturze proforma. W przypadku, gdy konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zamówienia, Partner zostanie powiadomiony o tym niezwłocznie.
 10. Wszelkie uzgodnienia terminów dostawy odbywają się wyłącznie drogą pisemną poprzez podanie ich na dokumentach sprzedażowych.
 11. Zamówienie wysłane do klienta uznaje się za zrealizowane i nie może zostać anulowane.
 12. Faktura VAT do złożonego zamówienia wystawiana jest w dniu nadania / odebrania zamówienia.

PŁATNOŚĆ

 1. Usługodawca oferuje następującą formę płatności:
  • Przedpłata 100% wartości zamówienia przelewem na konto Usługodawcy – Partner Handlowy jest zobowiązany do uiszczenia płatności za zamówiony towar na podane przez Usługodawcę konto. Wszystkie dane do przelewu wraz z całkowitą wartością zamówienia i transportu podane są na fakturze proforma.
 2. Usługodawca nie pokrywa kosztów, jakie poniesie Partner w związku z realizacją płatności na rzecz Usługodawcy.

DOSTAWA / TRANSPORT

  1. Usługodawca dostarcza produkty korzystając z usług firm kurierskich i spedycyjnych UPS, FedEx, DHL na zasadach określonych przez wybraną firmę Spedycyjną. Powyższe firmy kurierskie i spedycyjne świadczą swoje usługi w szczególności na podstawie warunków przewozu, dostępnych na ich właściwej stronie internetowej.

  1. Wybór i dostępność firm spedycyjnych może być uzależniony od wagi i wymiarów spakowanego zamówienia i adresu dostawy, i pozostaje w gestii Usługodawcy.
  2. Zamówiony produkt dostarczany jest na adres wskazany w zamówieniu i na czas transportu jest przez Usługodawcę ubezpieczony.
  3. W chwili odbioru przesyłki Partner Handlowy zobowiązany jest do:
   • sprawdzenia stanu przesyłki, a w szczególności uszkodzenia opakowań;
   • sprawdzenia kompletności przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem;
   • sprawdzenia stanu Produktów, a w szczególności ewentualnych uszkodzeń.
  4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia mechanicznego uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości, Partner Handlowy zobowiązany jest do:
   • spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej stosownego protokołu na formularzu przedłożonym przez Kuriera.
   • wykonania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej dokumentacji fotograficznej uszkodzonej przesyłki
   • niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zaistniałej sytuacji.
  5. W przypadku stwierdzenia rozbieżności zawartości przesyłki z dokumentem sprzedaży / WZ wystawionym do tego transportu, Partner Handlowy zobowiązany jest do:
   • spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej stosownego protokołu na formularzu przedłożonym przez Kuriera
   • wykonania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej dokumentacji fotograficznej zawartości przesyłki
   • niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zaistniałej sytuacji
  6. W przypadku nie dopełnienia powyższych formalności w chwili odbioru, towaru nie można zwrócić ani reklamować.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 1. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta można składać zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi względnie zgodnie z kartą gwarancyjną Produktu.
 2. Warunki gwarancyjne wszelkich produktów zamieszczone są na stronie www.mikroinwertery.com
 3. Rozpatrywane są jedynie gwarancje produktów zakupionych w SMARTX Sp. z o.o. oraz poprawnie zarejestrowanych w podległych Smartx Sp. z o.o. portalach monitoringu danego producenta.
 4. Wszelkie zgłoszenia serwisowe produktów od 1.09.2020 rozpatrywane są tylko i wyłączenie na platformie serwisowej pod adresem: serwis.mikroinwertery.com. Produkty przesłane na serwis bez uprzedniego zgłoszenia na platformie serwisowej nie będą rozpatrywane.
 5. Smartx Sp. z o.o. zapewnia support / wsparcie kompletnym instalacjom wykonanym na produktach zakupionych tylko i wyłącznie w Smartx Sp. z o.o., tj. dla instalacji obejmujących mikroinwertery, bramkę monitoringu oraz okablowanie / akcesoria.
 6. Partner dostarcza reklamowany towar na własny koszt oraz odpowiedzialność.
 7. Odbiór reklamowanego towaru następuje w siedzibie Usługodawcy względnie innego podmiotu, zgodnie z warunkami gwarancji.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Partnera Handlowego zbieranych za pośrednictwem witryny mikroinwertery.com jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Partnera Handlowego zbierane przez Administratora za pośrednictwem witryny mikroinwertery.com wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży, wystawienia faktury proformy i VAT oraz umowy o rejestrację przez Partnera Handlowego jego Konta na stronie mikro.com. Partner ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji i usuwania, w tym celu prosimy o kontakt pod adres: biuro@smartx.pl
 3. Podanie danych osobowych przez Partnera Handlowego jest dobrowolne, jednak nie podanie danych osobowych skutkuje odmową zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Administrator może odmówić usunięcia danych Partnera Handlowego wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Partner nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.
 5. Odbiorcami danych Partnera Handlowego będą:
  1. podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia;
  2. biura informacji gospodarczej (w przypadkach wskazanych przez prawo);
  3. kancelarie prawne/windykacyjne (w przypadku konieczności skierowania roszczeń na drogę sądową)
 6. Partner Handlowy zobowiązany jest do uzyskania zgody swojego klienta na przetwarzanie jego danych osobowych i przekazanie ich do SMARTX Sp. z o.o. w celu rejestracji instalacji na stronie producenta. Dane klienta będę przetwarzane tylko w celach niezbędnych do rejestracji instalacji.
 7. Partner Handlowy wyraża zgodę na przekazanie danych Partnera i swoich klientów do SMARTX Sp. z o.o. i/lub podmiotów trzecich w celach niezbędnych do nadzoru instalacji w systemach monitoringu dostarczonych przez podmioty trzecie do Produktów zakupionych przez Partnera Handlowego poprzez witrynę mikroinwertery.com.
 8. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 9. Partner Handlowy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz poniższych postanowień.
 2. W celu rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia niezbędne jest wysłanie przez Partnera Handlowego względnie Usługodawcę stosownej wiadomości za pośrednictwem wiadomości email.
 3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Partnera Handlowego postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Partnera do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Partnerem Handlowym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy, chyba że co innego wynika z zawartych pomiędzy Stronami porozumień w formie pisemnej.
 5. Usługodawca oświadcza, iż Regulamin jest zawsze dostępny na stronie mikroinwertery.com
 6. Regulamin jest dorozumianie akceptowany przez Partnera również w przypadku skutecznego dalszego dokonywania zamówień za pośrednictwem witryny mikroinwertery.com.
 7. Partner Handlowy przystępując do użytkowania witryny mikroinwertery.com po spełnieniu jego warunków oświadcza, że:
  • został poinformowany i akceptuje warunki witryny mikroinwertery.com;
  • zapoznał się z warunkami składania zamówień i ich akceptacji;
  • zapoznał się z warunkami płatności i dostawy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Usługodawcy z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone dokonane przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych.
 4. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2019.